Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bacau
 

Suntem alaturi de tine

 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR BACAU

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                    S T A T U T U L

         CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR BACAU

 

 

CAPITOLUL 1. CONSTITUIRE - DEFINIRE - DURATĂ - SEDIU

 

Art.1 C.A.R.P. Bacău este persoană juridică ce dobândeşte această calitate din momentul recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, înregistrată în registrul persoanelor juridice.

Art.2    
2.1 C.A.R.P. Bacău  este o Asociaţie cu caracter obştesc, autonomă, independentă, apolitică şi non-profit, având ca scop, activitatea de întrajutorare a membrilor săi.

2.2 C.A.R.P. are ca scop principal sprijinirea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile și ajutoare pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea foștilor membri, precum și prestarea serviciilor accesibile tuturor membrilor săi.

Art.3 C.A.R.P. Bacău s-a constituit prin asocierea pe baza liberului consimţământ al membrilor săi, care recunosc şi respectă statutul şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de acesta.

Art.4 C.A.R.P. Bacău se constituie pe o durată nelimitată de timp.

Art.5 C.A.R.P. Bacău are sediul stabil în Municipiul Bacău, str. Nicu Enea nr. 42, proprietate privată, poate înfiinţa filiale, sediu poate fi schimbat, în funcție de necesități, cu posibilitatea de a deține mai multe imobile, în condiţiile legii şi prevederile statutului.


CAPITOLUL 2. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
    

Art.6 C.A.R.P. Bacău se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul țării.
  
 Art.7
            7.1 Principiul fundamental de organizare şi funcţionare a C.A.R.P. Bacău, este independent în raporturile cu alte organizaţii obşteşti, politice, sindicale, unităţi economice și administrative.

7.2 C.A.R.P. Bacău îşi desfăşoară activitatea pe baza statutului propriu, aprobat de   Adunarea Generală a membrilor săi.

7.3 Statutul este susceptibil de modificări ca urmare a actelor normative ce vor apare, în măsura în care prevederile acestora vizează, sub aspectul organizării și funcționării, activitatea CARP.

Art.8 În activitatea C.A.R.P. Bacău, se aplică şi se respectă principiile democratice de organizare şi funcţionare, astfel:
a)    alegerea în mod democratic, prin vot deschis, a organelor proprii de conducere;
b)    controlul obştesc asupra organelor de conducere;
c)    adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă de voturi;
d)    prezentarea periodică a situaţiei organizatorice şi a fondurilor – anual şi ori de câte ori este necesar;
e)    activitatea C.A.R.P. Bacău este controlată  sub toate aspectele de Comisia de cenzori proprie şi organele de stat abilitate.


CAPITOLUL 3. OBIECTUL DE ACTIVITATE


    Art.9 C.A.R.P. Bacău se constituie ca ASOCIAŢIE de sprijin material şi spiritual al membrilor săi, având ca obiect de activitate următoarele:
a)   acordarea de împrumuturi rambursabile;
b)    acordarea – ocazional – de ajutoare băneşti nerambursabile în baza
documentelor prezentate;
c)     activităţi de prestări servicii realizate în condiţiile legii, în funcţie de cerinţele şi nevoile  membrilor săi, în limita posibilităţilor.

Art.10 Consiliul Director poate stabili şi alte activităţi care vor fi executate la
cererea membrilor C.A.R.P. şi care se încadrează în profilul stabilit în acest sens, în limita posibilităţilor şi în condiţii legale.


CAPITOLUL 4. CALITATEA DE MEMBRU


    Art.11 Calitatea de membru al C.A.R.P. Bacău poate fi dobândită de:
a)    pensionarii de orice categorie ( de limită de vârstă, de invaliditate, cu handicap, urmaşi), din orice sistem de asigurări sociale (fără probleme psihice);
b)    membrii de familie a membrilor C.A.R.P. Bacău, cu vârsta de peste18 ani, care recunosc statutul şi se obligă să-l respecte (fără probleme psihice);
c)    angajaţii cu contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, în condiţiile stabilite de către Consiliul Director (fără probleme psihice).

    Art.12
12.1    Dobândirea calităţii de membru al C.A.R.P. Bacău, se face pe baza unei cereri individuale tip.

12.2    Cererea formulată va fi însoţită de :
a)    cuponul de pensie sau decizia de pensionare,
b)    adeverinţă salariu,
c)    buletin / carte de identitate, prezentate de solicitant.

12.3    La înscriere, solicitanţii plătesc taxă de înscriere, în procent, din venit, stabilit de Consiliul Director, dar nu mai puţin decât contribuţia de deces, cotizaţia lunară, contribuţia de deces, imprimatele, carnetul de membru şi statutul.

12.4    Solicitanţii ale căror cereri de înscriere au fost respinse se pot adresa cu contestație Consiliului Director sau Adunării Generale.

12.5    Pentru constituirea unui fond social propriu , care stă la baza acordării
împrumuturilor, membrii C.A.R.P. Bacău, plătesc o cotizaţie  lunară în procent  din cuantumul pensiei/salariului, stabilit de Consiliul Director, dar nu mai puţin decât contribuţia de deces.

12.6 Membrii de familie care nu sunt pensionari sau salariați plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia lunară minimă obligatorie egală cu suma contribuţiei de deces.

12.7 Contribuţia lunară şi cuantumul ajutoarelor de deces se stabilesc de Consiliul Director şi sunt aprobate de Adunarea Generală a C.A.R.P. Bacău.

12.8 Se poate retrage din fondul social suma depusă care depășește trei pensii/salarii pentru care se percepe taxă în procent din suma retrasă, procent stabilit de Consiliul Director, pe baza cererii însoțită de actul de identitate, carnet de membru și cupon pensie/adeverință salar cu obligaţia  de a se plăti în continuare cotizaţia stabilită la nivelul pensiei/salariului şi contribuţia de deces.

12.9 Membrii inactivi care nu au achitat cotizaţia şi contribuţia mai mult de 12 luni, fără să depăşească 36 luni, îşi pot păstra calitatea de membru, plătind taxa de repunere în drepturi, sumă fixă stabilită de Consiliul Director, precum şi toate datoriile la zi pe baza cererii însoțită de carnetul de membru.

12.10 Membrii care nu au achitat cotizaţia şi contribuţia mai mult de 36 luni nu se pot repune în drepturi, sunt excluși din asociație și pierd toate drepturile.

12.11    În cazul suspendării pensiei – indiferent de motiv – calitatea de membru C.A.R.P. Bacău, se menţine şi pe perioada suspendării dacă obligaţiile băneşti faţă de aceasta se achită lunar.

             12.12 În cazul pierderii dreptului la pensie sau încetării contractului individual de muncă, calitatea de membru C.A.R.P. Bacău, se menţine dacă obligaţiile băneşti faţă de aceasta se achită lunar, având drept la împrumut în limita fondului social constituit.

            12.13 Membri care au o vechime mai mică de cinci ani de la data înscrierii în alte unităţi C.A.R.P., ale căror cereri de transfer au fost aprobate în condiţiile prevăzute de statut, nu datorează o nouă taxă de înscriere ci numai costul imprimatelor şi îşi păstrează vechimea în C.A.R.P. pentru împrumut şi contribuţie de deces.

           12.14 Membri care au o vechime mai mare de cinci ani de la data înscrierii în alte unităţi C.A.R.P. nu se pot transfera la C.A.R.P. Bacău.

           12.15 La C.A.R.P. Bacău se pot transfera salariații şi noii pensionari care au fost membri  ai C.A.R. ale salariaţilor. În cazul acestora, vechimea pentru ajutorul  de deces se considera de la data înscrierii în C.A.R.P. Bacău, în condiţile achitarii obligaţiilor la zi.

      12.16 Plata cotizației lunare se face cronologic odată cu plata contribuției de deces.


    Art.13 Calitatea de membru al C.A.R.P. Bacău încetează:
a)    la cererea de retragere depusă la unitate;
b)    în cazul refuzului restituirii împrumutului şi achitării datoriilor către asociație,  indiferent de motive;
c)    pentru atitudinea potrivnică  intereselor şi prestigiului C.A.R.P. Bacău;
d)    prin deces;
e)    prin excludere pentru neplata cotizaţiei la fondul social şi a contribuţiei pentru deces pe o perioadă de peste  36 luni;
f)    prin transfer la alt C.A.R.P.(nu se virează contribuția de deces);
g)    după compensarea totală a fondul social cu sumele datorate către C.A.R.P.Bacău.

Art.14
14.1 La încetarea - indiferent de motive – a calităţii de membru al C.A.R.P. Bacău, carnetul de membru se ataşează la actele depuse la unitate.

           14.2  În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din drepturile băneşti, recuperarea se va face de la titulari, giranţi și moştenitori (în cazul decesului titularului), potrivit prevederilor legale.

            14.3 Dreptul de a pretinde restituirea fondului social se prescrie în termen de 5 ani de la data excluderii și devine venit al C.A.R.P.Bacău.

Art.15 În cazul decesului, ajutorul de deces cuvenit şi aprobat, în funcţie de vechimea în C.A.R.P., se va achita la cererea solicitanţilor, în termenul general de prescripţie, ( trei ani de la data decesului).

Art.16 Contribuţiile lunare de deces  depuse, nu se restituie titularului la data retragerii din  C.A.R.P. sau a pierderii calităţii de membru  – acestea constituind plata ajutorului de deces, pentru membrii decedaţi şi ajutoare nerambursabile.


CAPITOLUL 5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR


    Art.17 Drepturile membrilor C.A.R.P. Bacău, sunt următoarele:
a)    să beneficieze de prestaţiile prevăzute la art. 9 din statut;
b)    să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control, cu respectarea prevederilor statutului şi a normelor legale, numai pensionari;
c)    să fie ales președinte al Consiliul Director sau președinte al Comisiei de Cenzori, dacă are studii superioare în domeniul economic, numai pensionari;
d)    directorul tehnic, salariat al C.A.R.P. Bacău, este şi membru al Consiliului
Director;
e)    salariaţii care devin membri C.A.R.P. nu pot fi aleşi în Consiliului Director
sau în Comisia de cenzori;
f)    să participe şi să-şi exprime opinia în cadrul Adunării Generale, cu privire la activitatea desfăşurată  de organele de conducere şi faţă de hotărârile adoptate;
g)    să mandateze, prin procură notarială în care sunt specificate toate operaţiile pe care le poate efectua mandatarul la C.A.R.P. Bacău în numele său;


Art.18 Obligaţiile membrilor C.A.R.P. Bacău, sunt următoarele:
a)    să respecte întocmai prevederile Statutului, hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director şi să participe la îndeplinirea lor;
b)    să achite taxele stabilite de Consiliului Director;
c)    să achite taxa de înscriere ca membru al C.A.R.P. Bacău;
d)    să achite lunar obligaţiile băneşti faţă de C.A.R.P. Bacău, respectiv  contribuţia de deces, cotizaţia la fondul social şi ratele la împrumuturile contractate;
e)    să achite dobânda calculată la contractul de împrumutul, ANTICIPAT, odată cu încasarea împrumutului contractat;
f)    să achite dobânda de întârziere şi cheltuielile aferente recuperării
debitului.


CAPITOLUL 6. ACORDAREA ÎMPRUMUTURILOR ŞI AJUTOARELOR


    Art.19 Împrumut fără girant și Împrumut cu girant sau giranți

           19.1 Împrumuturile se acordă numai în baza contractului de împrumut încheiat între solicitant şi C.A.R.P. Bacău.

         19.2 Împrumuturile sunt acordate  personal membrilor C.A.R.P. Bacău, la împlinirea a una lună (30 de zile calendaristice), de la data înscrierii în C.A.R.P. şi dacă  au fost achitate la zi fondul social şi contribuţia la fondul de deces, stabilite, conform Statutului.

19.3 Persoanele netransportabile primesc împrumuturi şi alte drepturi băneşti, prin mandat poştal, dacă la actele necesare se ataşează cerere semnată de titular, declaraţie pe propria răspundere a depunătorului că depune actele la cererea membrului şi actul de identitate a depunătorului sau prin împuternicire încheiată la notar.

Art.20 Membrii care solicită împrumut în regim de urgență, fără a parcurge 30 de zile calendaristice de la data înscrierii în C.A.R.P. trebuie să plătească o taxă în procent din valoarea împrumutului, stabilită de Consiliul Director.
  
 Art.21 Acordarea împrumuturilor.
         
    21.1 Împrumuturile şi drepturile băneşti se acordă prin casieria unităţii după programul stabilit.

      21.2 La solicitarea membrilor, împrumuturile şi drepturile băneşti se pot acorda prin virament bancar cu condiția ca actele să fie însoțite de extras de cont.

Art.22 Restituirea împrumuturilor.

22.1 Termenul maxim de restituire al împrumuturilor contractate este stabilit de Consiliul Director.

22.2 Plata ratelor se va efectua lunar.

22.3 Pentru stingerea sumelor restante, la cererea titularului, se poate încheia un nou contract de împrumut.

22.4 Împrumutatul stabilește numărul de rate lunare în care achită contractul de împrumut.

Art.23  Dobânda împrumutului.

23.1 Dobânda calculată la contractul de împrumutul, se achită ANTICIPAT, odată cu încasarea împrumutului contractat;

23.2 Dobânda la împrumutul achitat înainte de scadenţă se recalculează numai dacă ratele lunare au fost achitate conform contractului de împrumut încheiat și se restituie titularului de împrumut.

23.3 Modul de calcul al dobânzii recalculate şi al dobânzii de întârziere este stabilit şi aprobat de Consiliul Director.
          
Art.24  C.A.R.P. Bacău are dreptul să compenseze toate datoriile titularului din fondul social dacă valoarea fondului social este mai mare sau egală cu datoria, fără nici o formalitate şi fără acceptul titularului, după somarea anticipată a acestuia.
         
 Art.25 Contribuţia pentru ajutorul de deces nu se ia în calcul pentru compensarea datoriilor faţă de C.A.R.P. Bacău.
    
Art.26 Împrumut fără girant

           26.1 Împrumuturile solicitate de către membrii C.A.R.P. acordate până la valoarea fondului social constituit, se aprobă fără giranţi, cu carnetul de membru și actul de identitate.

           26.2 Membrii C.A.R.P. Bacău, cu handicap şi cei care au pierdut dreptul la pensie sau le-au încetat contractul individual de muncă li se acordă împrumut în limita fondului social, fără giranţi.

          26.3 Cheltuielile pentru somații se recuperează din fondul social la data efectuării plăţii.
    
Art.27  Împrumut cu girant sau giranți

           27.1 Împrumuturile care depăşesc fondul social sunt analizate și menționate în procesul verbal încheiat în sedința Consiliului Director.  Pentru împrumuturile care nu corespund condițiilor de acordare, Consiliul Director va dispune măsuri de remediere.

           27.2 Împrumuturile membrilor pensionari care depăşesc valoarea fondului social constituit de solicitanţi, în funcţie  de suma solicitată ca împrumut şi valoarea pensiei, se acordă numai cu girarea acestora de pensionari pe baza actului de identitate și cuponului de pensie sau salariați pe baza actului de identitate, adeverinței de salariu și raport per salariat (extras din revisal) cu posibilităţi de acoperire a sumelor aprobate ca împrumut titularului.

           27.3 Împrumuturile membrilor salariați care depăşesc valoarea fondului social constituit de solicitanţi în funcţie  de suma solicitată ca împrumut şi valoarea salariul solicitanţilor, se acordă numai cu girarea acestora de cel puţin un pensionar, cu posibilităţi de acoperire a sumelor aprobate ca împrumut titularului.

           27.4 Pentru împrumuturile cu girant, fondul social al împrumutatului trebuie să reprezinte o treime din suma împrumutată, cu respectarea grilei de acordare a împrumuturilor. Cu acordul solicitantului, această valoare se poate întregi din valoarea împrumutului solicitat.

          27.5 Contractul de împrumut constituie TITLU EXECUTORIU.

      27.6 Neplata a trei rate lunare a împrumutului atrage începerea executării silite asupra veniturilor prezente și viitoare a titularului şi giranţilor pentru toate obligaţiile de plată ale împrumutatului datorate asociaţiei.

           27.7 Cheltuielile pentru somații și executarea silită se recuperează din fondul social la data efectuării plăţii.

           27.8 În cazul executării silite, jumătate din fondul social al titularului va compensa o parte din soldul împrumutului.

Art.28 Ajutoarele nerambursabile care se acordă pe baza cererii, însoţită de acte justificative în sumă stabilită de Consiliul Director sunt:
a) ajutoare ocazionale, băneşti, în situaţii dificile din punct de vedere material şi al sănătăţii și pentru cazuri de calamităţi (cutremure, inundaţii, incendii etc.) o singură dată pe an;
b)    ajutor tratament pentru costul biletelor de tratament balneo-climaterice, o singură dată pe an;
c)  ajutoare pentru sărbători singură dată pe an;
d)    ajutoare băneşti în caz de deces;
e)  ajutor aniversar bănesc familiilor de pensionari, membrii C.A.R.P. Bacău, în anul în care împlinesc 50 de ani de căsătorie.
       
  Art.29

29.1 Ajutoarele nerambursabile se acordă membrilor care au o vechime de minim un an de la data înscrierii, au achitat la zi cotizaţia la fondul social, contribuţia de deces şi rata la împrumut, în condiţiile stabilite de Consiliul Director.

29.2 Valoarea ajutoarelor nerambursabile nu poate depăși fondul total cu această destinaţie.

Art.30

30.1 Dreptul la  ajutorul de deces se creează membrilor casei care au împlinit vechime în C.A.R.P. de cel puţin un an de la data înscrierii şi au achitat fondul social şi contribuţia de deces la zi.

30.2 Valoarea ajutorului de deces se acordă conform grilei aprobate de Consiliul Director.

30.3 Drepturile cuvenite, se achită la cerere persoanei care prezintă certificatul de deces original al membrului, buletinul de identitate sau cartea de identitate în original a solicitantului şi carnetul de membru al decedatului.
       
30.4 Drepturile cuvenite, în caz de deces, se acordă numai după ce au fost reţinute toate datoriile faţă de C.A.R.P. Bacău.

Art.31  

31.1 Ajutoarele de deces se acordă o singură dată la cerere şi se prescriu  în termen de trei ani de la data decesului.

31.2 În caz de neplata cotizaţiei la  fondul social şi a contribuţiei de deces  pe o perioadă cuprinsă între 12 şi 36 luni, la cerere, solicitantul beneficiază de ajutorul de deces, dacă a avut achitate cel puţin 12 luni de la înscriere, numai după achitarea taxei de repunere în drepturi şi a contribuţiei  de deces restante, pentru toată perioada pe baza unei cereri insotita de cartea de identitate și carnet de membru.


     CAPITOLUL 7. ORGANIZAREA PRESTĂRILOR DE SERVICII


Art.32
32.1 C.A.R.P. Bacău poate organiza prestarea de servicii  pentru deservirea membrilor C.A.R.P. Bacău, în limita spaţiului disponibil.

32.2 Pentru prestarea acestor servicii pot fi folosiţi pe bază de convenţie de prestări servicii, numai membri ai casei.

32.3 Prestările de servicii se pot organiza numai cu aprobarea Adunării generale, la propunerea Consiliului Director.

Art.33 Activitatea prestărilor de servicii C.A.R.P. nu  va urmări obţinerea de profituri, ci doar acoperirea cheltuielilor cauzate pentru executarea acestora.

Art.34 Aceste prestări de servicii se asigură cu prioritate pentru membrii C.A.R.P.


CAPITOLUL 8. ORGANELE DE CONDUCERE


Art.35  CONDUCEREA C.A.R.P. Bacău se realizează prin:
a)    ADUNAREA GENERALĂ
b)    CONSILIUL  DIRECTOR

Art.36 ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere al C.A.R.P. Bacău şi este constituită prin reprezentare de către delegați, cu  îndeplinirea  condiţiilor prevăzute  de prezentul STATUT.
  
 Art.37
37.1 Convocarea Adunării generale ordinare, se face de către Consiliul Director cel puţin o dată  pe an.

37.2 Norma de reprezentare a membrilor Casei, aprobată de Adunarea generală este stabilită 1 la 250 membri.

37.3 Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi jumătate + 1 din numărul delegaţilor reprezentaţi ai membrilor Casei, conform normei de reprezentare, aprobată de Adunarea generală.
  
 Art.38
 38.1 Convocarea Adunării generale ordinare se face cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data desfăşurării.

    38.2 În acelaşi termen se va face şi convocarea Adunării generale extraordinare.

    38.3 Convocarea se face în scris, prin afişare, la sediul Casei, prin publicarea într-un ziar local sau central  şi prin invitaţii.

38.4 Materialele ce se vor discuta în Adunarea generală se ţin la dispoziţia membrilor cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data Adunării generale.

38.5 Dacă adunarea generală nu se poate convoca la expirarea mandatului Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori datorită forţei majore decretată de guvernul României, mandatul Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori se prelungeşte cu 60 zile calendaristice după încetarea forţei majore.

38.6 Pentru cazul de forţă majoră adunarea generală este validă cu prezenţa numărului de membri delegaţi impus de lege.

Art.39 Adunarea Generală adoptă hotărâri în principalele probleme ce privesc organizarea şi funcţionarea Casei şi anume:
a)    aprobă strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
b)    aprobă  Statutul C.A.R.P. Bacău;
c)    aprobă modificarea statutului C.A.R.P. Bacău;
d)    stabileşte numărul și funcțiile membrilor Consiliului Director,  membrilor Comisiei de cenzori şi  atribuţiile lor;
e)    alege şi revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de cenzori precum  şi preşedinţii acestora;
f)    revocarea preşedintelui Consiliului Director şi cel al Comisiei de Cenzori, se face de Adunarea Generală, la cererea scrisă a unui număr de 2/3 din numărul total al membrilor C.A.R.P., aflaţi în evidenţă;
g)    aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei, raportul de activitate anual al Consiliului Director,  raportul Comisiei de Cenzori şi bilanţul contabil;
h)    aprobă cuntumul ajutoarelor de deces și ajutoarelor nerambursabile;
i)    aprobă competenţele Consiliului Director și Comisiei de Cenzori;
j)    aprobă organigrama, nomenclatorul şi statul de funcţii al Casei, funcţiile şi
salarizarea personalului angajat, în funcţie de legislaţia în vigoare sau  prin negociere;
           k)   aprobă propunerile Consiliului Director privind modificarea, completarea sau anularea unor prevederi ale statutului între Adunările Generale, care se vor supune apoi primei Adunari Generale;
           l) supune la vot noi membri şi preşedinte pentru Consiliul Director şi Comisia de Cenzori, în cazul în care posturile răman vacante prin deces, demisie sau excludere, propuși de Consiliul Director, până la Adunarea Generală în care se aleg organele de conducere şi control.
           m) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
          n) rezolvă contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Director, confirmă excluderea membrilor şi îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute de Statut;
o) aprobă cuantumul indemnizaţiei pentru Preşedinte şi  membrii Consiliului
         Director, Preşedintele şi membrii  Comisiei de cenzori;
         p)  Adunarea generală împuterniceşte Consiliul Director ca între două Adunări
generale să adopte orice măsuri pentru bunul mers al Casei, măsuri ce vor fi supuse aprobării în prima Adunare generală a C.A.R.P. Bacău;
          r) hotărârile luate de Adunarea generală se consemnează în procesul verbal şi
sunt obligatorii pentru toţi membrii Casei, chiar dacă nu au luat parte la Adunarea generală, sau au votat împotrivă;
          s) hotărârile adunării generale se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi.
    
Art.40  În cazul în care la prima convocare nu este întrunit numărul de membri prevăzut la art. 37.2, Adunarea generală se reconvoacă peste 7 zile calendaristice de la data primei convocări.

Art.41 La a doua adunare se vor putea adopta hotărâri cu majoritatea absolută indiferent de numărul celor prezenţi.

Art.42 Adunarea Generală extraordinară, poate fi convocată oricând, la cererea motivată, în scris, de către cel puţin 1/5 din numărul membrilor C.A.R.P., în condiţiile menţionate în statut.

Art.43 CONSILIUL DIRECTOR este organul executiv de conducere şi administrare al Casei între două Adunări generale. Acesta răspunde în faţa Adunării generale de întreg ansamblul de probleme legate de conducerea operativă a Casei, de respectarea legislaţiei, în măsurile întreprinse,  de buna gospodărire şi dezvoltare a patrimoniului Casei.

Art.44  Consiliul Director se alege pe o perioadă de ani 5 ani şi este format dintr-un număr de la 3 la 5 membri. Preşedintele şi directorul tehnic, înlocuitor al președintelui (angajat al C.A.R.P. Bacău) sunt cuprinşi în acest număr.

Art.45 Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de lucru ori de câte ori este necesar, dar nu mai puţin de odată pe săptămână, exceptând cazurile de forță majoră.

45.1 În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul Director emite hotărâri şi decizii.

45.2 Hotărârile şi deciziile se iau în prezența a cel puțin 3 membrii din Consiliului Director, fiind valabile cu majoritatea de voturi.

45.3 Lucrările Consiliului Director se consemnează în procesul verbal de şedinţă şi se semnează de toţi membrii prezenţi.

Art.46 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a)    asigură respectarea STATUTULUI, a hotărârilor Adunării generale şi a
legislaţiei în întreg ansamblul ei;
b)    convoacă Adunarea generală;
c)    prezintă spre aprobare, Adunării generale, raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi proiectul programelor asociaţiei;
d)    stabileşte ajutoarele nerambursabile pentru cazurile speciale în limita
cheltuielilor aprobate  şi intervalul de timp în care se acordă;
e)    stabileşte cuantumul împrumuturilor ce pot fi acordate membrilor şi condiţiile de fond pentru acordarea acestora;
f)    încheie acte periodice în numele şi pe seama C.A.R.P.;
g)    aprobă organigrama, nomenclatorul, statul de funcții şi politica de personal
ale C.A.R.P.;
h)    stabileşte procentul beneficiului aferent fondului social existent al membrilor, la încheierea anului financiar, conform rezultatelor economico-financiare obţinute;
i)    aprobă repartizarea excedentului realizat în exerciţiul financiar-contabil
încheiat;
j)    stabileşte salariile personalului angajat;
k)    stabileşte indemnizaţiile lunare pentru Consiliul Director, Comisia de cenzori conform prezenţei şi personalul angajat cu contract de prestări servicii, potrivit legii;
l)    aprobă stimulentele pentru personalul angajat, pentru Consiliul Director şi
Comisia de cenzori, în funcţie de realizările obţinute;
m)    menţine prin consilierii săi o permanentă legătură cu membrii Casei, efectuând deplasări pe teren, vizite la domiciliul celor cu situaţii deosebite, a bolnavilor şi membrilor netransportabili, etc.;
n)    întreprinde măsuri pentru recuperarea  de la membrii C.A.R.P. Bacău  –  potrivit dispoziţiilor legale – a împrumuturilor acordate şi neachitate în termen, a dobânzilor de întârziere şi cheltuielilor aferente recuperării datoriilor;
o)    asigură instalarea şi menţinerea în C.A.R.P. a unui climat de corectitudine,
ordine, disciplină, cinste, respect faţă de colegi şi membri C.A.R.P., bazate pe înţelegere şi calm, de rezolvare, cu o totală  transparenţă, a tuturor problemelor
apărute;
p)    aplică sancţiuni disciplinare pentru angajaţii ce încalcă atribuţiile de serviciu sau nu au o atitudine corectă faţă de colegi şi membrii C.A.R.P., potrivit legislaţiei în vigoare;
r)    aprobă angajarea personalului, conform legislaţiei în vigoare;
s)    stabileşte şi aprobă valoarea taxelor pentru retragere din fond social,
retragere din C.A.R.P. Bacău, repunere în drepturi, urgenţă pentru împrumuturile acordate înainte de împlinirea unei luni de la înscriere, duplicat carnet de membru declarat pierdut, imprimate, eliberare diverse acte, etc.;
t)    rezolvă orice alte probleme privind activitatea curentă a Casei în conformitate cu prevederile Statutului, cu hotărârile Adunării generale, regulamentul intern şi a legislaţiei în vigoare;
u)    cooptează pensionari din rândul membrilor pensionari pentru completarea Consiliului Director sau Comisiei de Cenzori și stabilește președinte pentru Consiliului Director și președinte pentru Comisia de Cenzori în cazul în care posturile răman vacante prin deces, demisie sau excludere, urmând ca aceştia să fie supuși votului la prima Adunare Generală;
v)    aprobă rectificările bugetare corespunzător evoluţiei activitaţii asociaţiei şi evoluţiei preţului pieţii.
    
Art.47 Preşedintele Consiliului Director este Președintele CARP ales de Adunarea Generală și are următoarele atribuţii:
a)    reprezintă interesele CASEI în raporturile acesteia cu alte persoane juridice sau fizice;
b)     asigură conducerea curentă a Casei, răspunzând pentru activitatea desfăşurată faţă de Consiliul Director şi Adunarea generală;
c)    organizează şedinţe ordinare şi extraordinare, după caz;
d)    informează periodic şi la începutul fiecărei şedinţe Consiliul Director asupra principalelor probleme intervenite;
e)    urmăreşte îndeplinirea sarcinilor atribuite membrilor Consiliului Director,
membrilor Comisiei de cenzori, a personalului angajat şi tuturor colaboratorilor.
    
Art.48
          48.1 COMISIA DE CENZORI este formată din 3 pensionari, membri ai casei, având rolul de a verifica întreaga activitate economico-financiară a Casei.

          48.2 Se alege pe o perioadă de  5 ani odată cu Consiliul Director de către Adunarea generală.

           48.3 În componenţa ei se aleg persoane cu competenţă profesională în domeniu economic. Nu pot fi alese persoane care fac parte din Consiliul Director sau sunt angajaţi ai Casei.

           48.4 Verifică curent respectarea dispoziţiilor legale şi a Statutului, privind activitatea financiar - contabilă, modul de utilizare a fondurilor, administrarea bunurilor Casei, evidenţă, bilanţul şi dările de seamă contabile.

48.5 Lunar, întocmeşte şi prezintă în Consiliul Director, constatările făcute în timpul verificării,  cu propuneri de măsuri pentru  remediere.

48.6 Informează Consiliul  Director privind aspectele constatate, cu propuneri,  în vederea luării măsurilor corespunzătoare, în cazurile de încălcare a normelor Statutului sau a legilor în vigoare.

48.7 Pentru pagubele constatate, încălcări ale actelor normative şi prevederilor statutului, propune măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor şi recuperarea operativă a pagubelor şi urmăreşte aplicarea acestora.

48.8 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea generală.

Art.49 Este interzis preşedintelui şi membrilor Consiliului Director, preşedintelui şi membrilor Comisiei de cenzori, directorului tehnic şi directorului economic să exercite atribuţii care sunt legate de răspunderi gestionare, să încaseze bani sau să primească orice valori sau bunuri în numele C.A.R.P., cu excepţia donărilor sau sponsorizărilor făcute  de către persoane juridice  şi fizice.

Art.50  
50.1 Principalele funcţii salariale sunt: director tehnic, director economic, analist credite, economişti,  casieri şi personal de serviciu.

    50.2 Încadrarea personalului salarizat se face prin concurs, potrivit legii.

    50.3 Salarizarea personalului angajat are la bază principiul competenţei şi se stabileşte prin negociere.

50.4 Salariile vor fi supuse majorării sau altor forme de creşteri salariale, prin negociere, după caz, în limitele stabilite de Consiliul Director.

50.5 Întregul personal angajat cu contract individual de muncă poartă răspunderea materială, administrativă, disciplinară şi penală, după caz, pentru activitatea ce o desfăşoară.

          50.6 Comisia de cenzori și personalul angajat, cu excepția directorului
tehnic care este înlocuitor al președintelui C.A.R.P., nu poate face parte din Consiliul Director.

    50.7 Personalului angajat, îi este interzis a desfăşura în cadrul C.A.R.P. alte activităţi decât cele proprii funcţiei pe care a fost angajat sau dispoziţiilor date.

      50.8 Înlocuitorii directorului tehnic şi directorului economic, desemnaţi prin decizia emisă de Consiliul Director, la solicitarea conducerii, preiau o parte din atribuţiile acestora.
    
Art.51  Directorul tehnic are următoarele atribuţiuni:
a)    rezolvă problemele administrative şi de secretariat ale C.A.R.P. ;
b)    îndrumă şi controlează activitatea personalului casei;
c)    asigură rezolvarea în termen a sarcinilor din fişa postului şi sarcinilor trasate de Consiliul Director;
d)    înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia;
e)    ţine evidenţa personalului angajat, (încadrări, încetare contracte individuale de muncă, măsuri administrative, salarizare, etc.)
f)    este membru al Consiliului Director.
        
 Art.52 Directorul economic este coordonatorul activităţii economico-financiare a C.A.R.P. în conformitate cu dispoziţiile legale şi hotărârile Consiliului Director şi Adunării generale cu privire la activitatea de plan, gestionarea bunurilor, evidenţa contabilă, muncă şi salarii, etc.
În acest scop:
a)    asigură şi răspunde de întocmirea proiectului planului anual de venituri şi
cheltuieli defalcat pe trimestre;
b)    organizează desfăşurarea activităţii financiare, luând măsuri pentru apărarea patrimoniului Casei şi îndeplinirea obligaţiilor băneşti faţă de stat;
c)    asigură întocmirea şi păstrarea corectă a actelor justificative şi a documentelor contabile;
d)    organizează şi asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţelor privind modul de executare a planului de venituri şi cheltuieli,  a numerarului şi a altor valori, obiecte de inventar, mijloace fixe etc;
e)    asigură controlul financiar preventiv pentru toate documentele, atribuţiuni ce revin şi înlocuitorului său legal;
f)    verifică periodic gestiunile de orice fel, făcând propuneri în funcţie de
constatări pentru remedierea deficienţelor, recuperarea pagubelor şi
înregistrarea plusurilor;
g)    întocmeşte bilanţul;
h)    îndeplineşte orice alte sarcini legate de activitatea financiar-contabilă;
         
  Art.53  
       53.1 Organizarea și funcționarea Consiliului Director, Comisiei de Cenzori și angajaților este reglementată de regulamentele interne.

            53.2 Pe termen nelimitat, este interzis membrilor Consiliului Director, Comisiei de Cenzori şi salariaţilor, să comunice informaţii referitoare la activitatea Casei, a documentelor legate de unitate, despre situaţia membrilor asociației și nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect.

53.3 Obligatoriu, angajatii, membrii Consiliului Director și Comisiei de Cenzori ale C.A.R.P.Bacău nu pot face parte din nici un partid politic.


CAPITOLUL 9. VENITURI ŞI CHELTUIELI


Art.54  Veniturile C.A.R.P. Bacău se realizează din:
a)    taxele de înscriere ale membrilor C.A.R.P. Bacău;
b)    taxele de repunere în drepturi ;
c)    taxele de urgenţă pentru împrumuturile acordate înainte de împlinirea unei
luni de la înscriere;
d)    taxele pentru retragere din fond social;
e)    taxele pentru retragere din C.A.R.P.;
f)     taxa pentru duplicat carnet;
g)    venituri din imprimate;
h)    contribuţiile lunare ale membrilor C.A.R.P. Bacău;
i)    dobânzile încasate la împrumuturi, la conturile curente şi din depozitele la
termen plasate la bănci;
j)    beneficii realizate din prestări servicii;
k)    alte venituri (sume prescrise, sponsorizări, subvenţii, donaţii)

Art.55  Sumele realizate din veniturile specificate mai sus se împart pe articole bugetare specifice C.A.R.P. şi  vor sta la baza întocmirii bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

Art.56  Fondurile C.A.R.P. Bacău sunt:
a)    fondul social al membrilor C.A.R.P.;
b)    fondul pentru acordarea ajutorului de deces și ajutoare nerambursabile;
c)    fondul de rezervă;
d)    fondul pentru investiţii;
e)    fondul pentru cheltuieli generale.

Art.57  
        57.1 Acţiunile ce pot fi finanţate din fondurile Asociaţiei, vor fi stabilite de către Consiliul Director cu aprobarea Adunării generale.

          57.2 Sumele rămase la finele anului vor fi reportate pentru anul viitor, cu aceeaşi destinaţie.

Art.58 Disponibilităţile financiare ale C.A.R.P. Bacău, se păstrează în conturi curente şi depozite la termen,  la unităţi bancare.

Art.59 Documentele care angajează fonduri şi bunuri ale Casei se aprobă de către preşedintele Consiliului Director sau de către directorul tehnic, şi se vizează pentru controlul preventiv de către directorul economic.

Art.60 C.A.R.P. plăteşte taxe, impozite şi contribuţii – potrivit normelor legale în vigoare – către bugetul de stat şi local.


CAPITOLUL 10. DISPOZIŢIILE FINALE ŞI TRANZITORII


Art.61
    61.1 C.A.R.P. Bacău asigură secretul deplin al  activităţii şi operaţiunilor efectuate.

     61.2 Nu prezintă acte pentru controlul altor organe decât cu aprobarea Consiliului Director.

      61.3 Organelor de control specializate ale statului, cu privire la taxe, impozite şi contribuţii, li se pun la dispoziţie, conform legii, spre verificare, documentele  de evidenţă, privind provenienţa şi legalitatea veniturilor C.A.R.P. în conformitate cu statutul, precum şi documentele privind cheltuielile de orice fel.

Art.62 Încetarea activităţii şi desfiinţarea C.A.R.P.-ului se hotărăşte de Adunarea generală la cererea scrisă a cel puţin 2/3 din numărul membrilor aflaţi în evidenţă. Încetarea activităţii mai poate avea loc şi în cazul fuzionării cu altă casă de ajutor reciproc a pensionarilor.

Art.63
63.1 Pentru lichidarea C.A.R.P., Adunarea generală desemnează o comisie    de lichidare formată din 3 - 5 membri din cei care nu fac parte din Consiliul Director sau din Comisia de cenzori.

63.2 Comisia are sarcina de a lichida bunurile şi fondurile rezultate după achitarea tuturor obligaţiilor casei şi de a întocmi raportul asupra rezultatelor lichidării care se supune spre aprobare Adunării generale.
        
  63.3 Termenul de lichidare nu poate depăşi 12 luni.EXPLICAŢII:

MEMBRI ACTIVI - membrii care nu au restanță la plata cotizaţiei şi contribuţiei de deces mai mare de 12 luni

MEMBRI INACTIVI - membrii care  au restanță la plata cotizaţiei şi contribuţiei de deces mai mare de 12 luni

MEMBRI EXCLUŞI – membrii care nu se pot repune în drepturi întrucât  nu au plătit cotizaţia şi contribuţia de deces mai mult de 36 luni și membrii cărora li s-a compensat tot fondul social cu datoriile

FOND SOCIAL – cotizaţiile depuse lunar, în afara contribuţiei de deces

CONTRIBUŢIE – sumele depuse în contul ajutorului de deces și ajutoare nerambursabile

BENEFICIU – sumele acordate la fondul social, din excedentul anului financiar încheiat

DOBÂNDĂ – suma plătită de împrumutat pentru împrumutul acordat

DOBÂNDĂ ÎNTÂRZIERE – suma plătită de împrumutat pentru rata neachitată la scadenţă

TAXĂ – suma percepută pentru serviciile efectuate de C.A.R.P. Bacău beneficiarilor

ÎMPRUMUT FĂRĂ GIRANT – împrumut girat de fondul social

ÎMPRUMUT CU GIRANT SAU GIRANȚI – împrumut girat de pensionari sau salariați.

                                                                CONSILIUL DIRECTOR,
                                                                              
  
                                                                             PREŞEDINTE,
                                                                                MINA COSA